Profil školy

Čo je na CZŠ iné ako na štátnej škole?

Keby ste túto otázku položili viacerým ľuďom, predpokladáme, že každý z nich by odpovedal inak. Pre povrchného pozorovateľa žiadny. Mnohí rodičia nám to dokonca vyčítajú. Sú ale aj takí rodičia, ktorí vnímajú hlbší zmysel výuky na našej škole veľmi intenzívne. Niektorí odôvodňujú svoj výber školy tým, že tu ich dieťa dostáva vo výchove to, čo mu oni nevedia poskytnúť. Predpokladáme, že každý rodič, ktorého dieťa chodí do našej školy, vie odôvodniť svoj výber vlastným subjektívnym spôsobom. Nie je preto jednoduché jednoznačne odpovedať na túto otázku, pretože o týchto rozdieloch by sa mohlo veľa povedať aj napísať. Pre niekoho sú tieto rozdiely žiadúce, pre iného nie. V dnešnej pretechnizovanej dobe však jedine cirkevné školy dokážu vyplniť vákuum duchovnej výchovy a duchovnej orientácie mládeže. Väčšina rodičov, ktorá túto oblasť výchovy svojho dieťaťa zanedbá, skôr alebo neskôr pocíti jej dôsledky. Nechceme tým povedať, že naša škola vyriešila problém výchovy dnešnej mladej generácie. Veľmi dobre si uvedomujeme, že sa mládež naučila na spoločnosť, jej filozofické a náboženské názory hľadieť veľmi kriticky a nie je ľahké presvedčiť ju o svojej pravde. Z našej strany je tu však snaha dať mládeži jasný smer v duchu učenia Ježiša Krista. V histórii ľudstva niet takej osobnosti, ktorá by aj po 2000 rokoch dokázala ľudstvu ponúknuť toľko duchovných hodnôt ako práve on. Každý človek, ktorý si túto skutočnosť neuvedomuje, svoj život ochudobňuje prinajmenšom o ďalší rozmer. Prečo teda nevychovávať dieťa v tomto duchu?

Ciele školy

školský vzdelávací program

Špecifiká výchovnej formácie žiakov

Prioritou školy je výchova detí v duchu kresťanských hodnôt a kresťanskej morálky. Okrem povinnej výuky rímskokatolíckeho náboženstva dosahujeme výchovné ciele aj inými aktivitami, ktoré sú pre našu školu špecifické. Denné modlitby pred a po vyučovaní dopĺňajú sväté spovede, duchovné rozhovory s duchovnými otcami v kaplnke školy a spoločné návštevy svätých omší v prvé piatky v mesiaci a v prikázané sviatky. Špecifickosť výchovy a duchovnej formácie našich žiakov sa prejavuje hlavne v realizácii ranných náboženských zamyslení, ktoré uskutočňujeme v rámci triednických hodín raz týždenne pod vedením duchovných otcov a realizáciou projektu, ktorý výstižne charakterizuje jeho názov „Výchova k manželstvu a rodičovstvu“. Počas deviatich rokov školskej dochádzky zabezpečuje škola dôkladnú a dôstojnú prípravu žiakov na prijatie sviatostí pokánia, prvého sv. prijímania a birmovania. Napriek tomu, že oblasť výchovy a duchovného formovania našich žiakov v duchu kresťanského učenia sa u nás považuje za oblasť najdôležitejšiu, táto skutočnosť nemá nijaký obmedzujúci vplyv na prijímanie detí na našu školu.

Vzdelávací program školy

V oblasti vzdelávania poskytuje škola rovnocennú výuku vzdelávaniu na štátnych školách. Učebné plány schválené MŠSR, rovnaké učebné osnovy a učebnice zabezpečujú, že rozsahom a obsahom sa preberané učivo nelíši od výuky na štátnych školách.

Vyučovanie jazykov

Okrem povinných predmetov, ktoré sa vyučujú v slovenskom jazyku, majú žiaci možnosť rozhodnúť sa pre výuku anglického alebo nemeckého jazyka, ktoré sa vyučujú už od prvého ročníka. Ťažiskom vyučovania jazykov v 1. ročníku je počúvanie, porozumenie a imitácia. Vo vyšších ročníkoch prvého stupňa sa postupne prechádza na nácvik písania, ale naďalej vo výuke dominuje násluch a konverzácia. Gramatika cudzieho jazyka sa začína intenzívnejšie preberať až na druhom stupni ZŠ. Na výuku jazykov má škola dobré priestorové podmienky. Triedy s väčším počtom žiakov sa delia na skupiny a na vyučovanie sa využíva odborná jazyková učebňa. Na hodinách cudzích jazykov sa vyučuje podľa učebníc schválených MŠSR.

Prírodné a technické vedy

Výuka prírodovedných predmetov a technických prác sa realizuje v špeciálnych učebniach. Škola poskytuje svojim žiakom vzdelanie aj v oblasti výpočtovej techniky, ktorej výuka je zabezpečená modernými počítačmi. Počas vyučovania sú triedy s vyšším počtom žiakov delené na skupiny. Vyučovanie prebieha v špeciálnej učebni pod vedením kvalifikovaného pedagóga. Od šk. roku 2003/2004 je škola zapojená do projektu Infovek.

Mimoškolská činnosť

V rámci povinných predmetov majú žiaci možnosť zapojiť sa do vedomostných súťaží organizovaných rôznymi inštitúciami, napr.: olympiády z matematiky, fyziky, chémie, prírodopisu, geografie, Pytagoriáda, Archimediáda, Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, Šaliansky Maťko, Slovo bolo u Boha, Biblická olympiáda, Rozprávkové vretienko, Slávik Slovenska, Mladý zdravotník, športové, výtvarné súťaže atď.
V priebehu deviatich rokov školskej dochádzky zabezpečuje škola pre svojich žiakov možnosť pobudnúť v škole v prírode, absolvovať kurz plávania a lyžiarsky výcvik. Na lyžiarsky výcvik organizovaný školou sa požičiavajú žiakom lyže a špeciálna obuv – lyžiarky, ktoré sú súčasťou inventára školy.

Kultúrna a charitatívna činnosť

Medzi dôležité výchovné ciele školy patrí výchova zdravého sebavedomia dieťaťa, ktorá je v jeho osobnosti v harmónii s ohľaduplnosťou a vzájomnou úctou. K dosahovaniu týchto cieľov napomáhajú aj kultúrne a charitatívne aktivity školy. Každoročne usporadúvame akadémie, kde deti môžu verejne prezentovať svoje vedomosti a schopnosti. V rámci charitatívnej činnosti usporadúva škola rôzne zbierky (napr. pre misie v zahraničí, ale aj pre deti z detských domovov) a ponúka deťom možnosť vystupovať v programoch, nacvičených pre domovy dôchodcov, detské domovy, prípadne na benefičných koncertoch, ktorých finančný výťažok je venovaný na charitu.

Spolupráca s rodičmi

Spoluprácu s rodičmi realizuje škola rôznymi spôsobmi. Najčastejšie využívané formy spolupráce sú osobné pohovory rodičov s pedagógmi a rodičovské združenia, ktoré sa zvolávajú 3-krát do roka. Na prvom, plenárnom zasadnutí RS (rodičovského spoločenstva) rodičia odhlasujú výšku finančného príspevku, ktorou rodina prispeje na podporu vzdelávacích a kultúrnych aktivít školy. Predsedom RS je p. Pavol Pšenák .

Dlhodobé ciele

Neustále zvyšovať estetickú úroveň všetkých priestorov školy.

Vylepšovať materiálne vybavenie školy modernými učebnými pomôckami.
Zvyšovať možnosti špeciálnej učebne výpočtovej techniky a sústavne zdokonaľovať jej technické vybavenie.
Vybudovať oddychové kútiky pre žiakov na chodbách školy.
Vysadiť zeleň v exteriéri a interiéri školy, zriadiť „zelené chodby“.
Založiť žiacky hudobný orchester.
Zabezpečiť zahraničného lektora na výuku cudzích jazykov aspoň na niekoľko mesiacov v školskom roku.
Nadviazať spoluprácu s cirkevnou školou v zahraničí.