Po demokratických zmenách v Slovenskej republike po novembri 1989 vzrástol záujem o Maticu slovenskú aj v našom meste a v januári 1990 začala znovu pracovať. Miestny odbor Matice slovenskej v Nových Zámkoch sídli v budove bývalého Kultúrneho domu na Nábreží.

Náš MO MS v Nových Zámkoch napĺňa svoje poslanie a plní úlohy v oblasti zvyšovania národného povedomia, ľudových tradícií. Buduje a rozširuje členskú základňu a vytvára podmienky pre jej aktívnu a účelnú činnosť v oblasti národnej kultúry, národného života a upevňovania slovenskej štátnosti.

Podarilo sa nám po dlhej dobe založiť Odbor mladých matičiarov, ktorý začína realizovať svoju činnosť a aktivity veľmi výrazne.  Máme vyše 1000 členov, čo je úctyhodné.

V našich aktivitách sa zapájame do výchovy a vzdelávania, s osobným zreteľom na deti a mládež. Organizujeme kultúrne a spoločenské podujatia, usmerňujeme a aktivizujeme ochotnícku a ľudovú kultúrnu tvorivosť, a tak sa zúčastňujeme na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry. Morálne a hmotne podporujeme jednotlivcov i kolektívy v ich kultúrnej práci. Iniciatívne sa staráme o zvyšovanie kultúry používania slovenského jazyka a o jeho ochranu. Sledujeme a chránime postavenie Slovákov na našom jazykovo zmiešanom území. Iniciatívne sa staráme o ochranu a propagáciu pamätných miest a objektov národnej kultúry.

Naše akcie môžeme rozdeliť do dvoch skupín. Prvú skupinu tvoria už známe tradičné akcie, ktoré sú zapísané v histórii nášho mesta. Kladenie vencov, kultúrny program a pietnu spomienku na prvého kodifikátora, jazykovedca a kňaza Antona Bernoláka, ktorýprežil v našom meste 16 rokov ako dekan farnosti, realizujeme v januári pri príležitosti jeho úmrtia.Po celý október sa pravidelne v stredu stretávame na litarárnych, hudobných, historických a folklórnych večeroch, kde propagujeme slovenskú kultúru prostredníctvom známych i menej známych umelcov, literátov, tanečníkov a divadelníkov. Ale priestor dostávajú aj naši amatérski umelci.

Nezabúdame na osobnosti slovenských dejín a významné udalosti. 10.10.2007 sme si pripomenuli 60.výročie presídlenia Slovákov z Maďarska.  Pri tejto príležitosti sme v našom meste odhalili aj pamätné tabule.