Profil školy
Gymnázium má dlhoročnú tradíciu a dobré meno v celom novozámockom okrese. Škola od jej vzniku v roku 1842 vychovala stovky odborníkov – lekárov, farmaceutov, prírodovedcov, inžinierov, učiteľov, ale aj spisovateľov, novinárov, hercov, športovcov, spevákov.

Škola i dnes rozvíja ďalej svoje tradície v kultúre i v športe a usiluje sa vytvoriť čoraz lepšie podmienky pre rozvoj osobnosti študentov, usiluje sa poskytnúť kvalitné vzdelanie.
Pedagogický zbor tvorí tím kvalitných pedagógov, ktorí sú zárukou poskytovania toho najlepšieho stredoškolského vzdelania pre svojich žiakov. O úrovni školy a našich pedagógov svedčí fakt, že naši učitelia sú autormi a spoluautormi učebníc, mnohí spolupracovali a spolupracujú pri tvorbe metodických materiálov, podieľajú sa na tvorbe a organizovaní rôznych súťaží, olympiád, školskej a mimoškolskej záujmovej činnosti a pod.
Humanitné a prírodovedné predmety majú u nás dobrú úroveň. Je tradíciou, že naši absolventi bez problémov robia prijímacie pohovory na rôzne vysoké školy. Sme veľmi úspešní v počte prijatých študentov a v počte tých, ktorí vysoké školy ukončia.