Kino Mier v Nových Zámkoch sa otvorilo 1. mája 1986. Po trinástich rokoch prevádzky boli v roku 1999 vykonané čiastkové rekonštrukčné úpravy interiéru, boli prečalúnené kreslá a vymenená podlahová krytina.
Výrazný kvalitatívny posun znamenala digitalizácia kina realizovaná vďaka podpore Audiovizuálneho fondu, a tak od 14. júna 2013 ponúka kino svojim návštevníkom digitálnu kvalitu. 
Je vybavené najmodernejšou technikou, použité zvukové systémy DOLBY DIGITAL EX, DOLBY SURROUND a DOLBY STEREO sú zárukou kvalitného ozvučenia. Práve vďaka digitalizácii majú diváci v našom kine možnosť pozrieť si filmy v dokonalej digitálnej 3D kvalite. Neustále pracujeme na skvalitnení našich služieb a k spokojnosti svojich návštevníkov a tak sa všetci môžu tešiť na nové akcie, ktoré našim divákom opäť dokážu, že najlepšia zábava je v kine.
Mestu sa podarilo získať ďalšiu dotáciu z Audiovizuálneho fondu na modernizáciu kina. V júli 2015 sa vymenili sedačky. Pri tejto príležitosti sa obnovila aj podlahová krytina a pódium, opravená bola elektroinštalácia a vzduchotechnika a skultúrnené boli aj vstupné priestory a šatne.

Prevádzkovateľ: Mesto – Nové Zámky

Aktuálni program kina MIER v Nových Zámkoch nájdete tu.

 

!!! ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !!!

– Zakúpené vstupenky ako i vydané peniaze si prekontrolujte ihneď pri pokladni, pretože dodatočné reklamácie nie sú akceptované!
– Vstupenky si uschovajte nepoškodené do konca filmového predstavenia.
– Sála je sprístupnená 10 minút pred začiatkom filmového predstavenia.
– Oneskoreným príchodom a nevhodným správaním, nerušte ostatných divákov!
– Vchod do sály je cez vestibul.
– Hrací profil kina je nasledovný:
– hracie dni sú utorok až nedeľa,
– hrací čas je od 17:00 a 19:30 hod.,
– detské predstavenia cez víkendy sú od 15:00.
– Osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok je vstup do kina zakázaný!
– V prípade rušenia predstavenia nevhodným správaním resp. používaním mobilného telefónu, bude návštevník vyzvaný na opustenie predstavenia bez nároku na vrátenie vstupného.
– Podmienkou uskutočnenia predstavenia je účasť minimálne 8 divákov s platnou vstupenkou.
– Pokladňa je otvorená 30 minút pred začiatkom prvého predstavenia. Vtedy je možné zakúpiť si v rámci predpredaja vstupenku na ktorékoľvek predstavenie v danom mesiaci.

V zimnom vykurovacom období je divákom k dispozícii šatňa zdarma, kde si môžu odložiť osobné veci.

Pre školy:

Návšteva filmového predstavenia v kine Mier Nové Zámky je ideálnym programom pre žiakov a študentov v obdobiach pred  prázdninami, vianočnými sviatkami alebo v období mimoriadneho voľna.
Zároveň filmy určené na školské predstavenie majú výchovný charakter a často môžu poslúžiť ako učebná pomôcka.
Filmy na školské predstavenia sú cenovo zvýhodnené – presná cena na žiaka sa dohodne vždy individuálne na konkrétny film.
– vyberte si ľubovoľné predstavenie podľa ponuky, môžete si vybrať aj film, ktorý je zaradený v mesačnej programovej štruktúre kina
– dohodnite si s nami konkrétny čas, ktorý Vám vyhovuje
– podľa Vášho želania zaistíme špeciálnu projekciu – uprednostňujeme projekciu vo štvrtok, ale prispôsobíme sa Vašim požiadavkám
– ponuka platí pre skupiny s počtom väčším ako 45 žiakov / študentov

V prípade Vášho záujmu, alebo otázok ohľadom školských predstavení nás môžete kontaktovať.

Rezervácia a platobné podmienky:

– predbežná rezervácia 1 mesiac vopred
– záväzné potvrdenie 2 týždne vopred
– zvýhodnená cena vstupenky
– platba vopred bezhotovostným prevodom, alebo v hotovosti na mieste
– prijímame kultúrne poukazy určené pre kino

Podmienky, za ktorých sa zapožičiavajú 3D okuliare:

 1. 3D okuliare sú majetkom prevádzkovateľa kina a návštevníkovi kina Mier Nové Zámky sa zapožičiavajú len na dobu trvania filmového predstavenia, na ktoré si zakúpil vstupenku a len pre účely sledovania filmu v 3D
  2. 3D okuliare sú zapožičiavané bezplatne
  3. 3D okuliare nesmú byť používané na iný účel, než na aký boli zapožičané
  4. 3D okuliare obdrží divák pri vstupe do kinosály, hneď po kontrole pravosti vstupenky
  5. Divák je povinný vizuálne si skontrolovať 3D okuliare, či nie sú poškodené, prípadné poškodenia prekonzultovať s prítomným personálom kina Mier Nové Zámky, ktorý definitívne vyhodnotí ich prípadnú poškodenosť a poskytne divákovi náhradné. Prevzatím 3D okuliarov divák potvrdzuje, že 3D okuliare nie sú viditeľne poškodené ani deformované a akékoľvek poškodenia zistené po prevzatí boli vykonané samotným divákom.
  6. Návštevník dostane pri vstupe do kinosály od obsluhujúceho personálu okuliare nepoškodené, čisté a hygienicky vhodne ošetrené. Divák je povinný po celý čas zapožičania 3D okuliarov narábať s nimi opatrne, chrániť ich pred poškodením, stratou alebo zničením. Je prísne zakázané akýmkoľvek spôsobom okuliare čistiť! Neodborná manipulácia môže spôsobiť ich nenávratné poškodenie, za ktoré divák preberá plnú zodpovednosť.
  7. Ak má divák po začatí 3D projekcie podozrenie, že zapožičané 3D okuliare sú z akýchkoľvek dôvodov nespôsobilé na sledovanie projekcie, musí vyhľadať personál kina MIER Nové Zámky pri vstupe do kinosály, ktorý vyskúša funkčnosť 3D okuliarov a v prípade potreby mu poskytne náhradné.
  8. V prípade nefunkčnosti alebo nesprávnej funkčnosti 3D okuliarov je divák povinný okamžite, najneskôr do 10 minút od začiatku 3D projekcie (prvého záberu po upozornení na nasadenie si 3D okuliarov) túto skutočnosť oznámiť personálu kina pri vstupe do kinosály. V prípade, že tak neurobí, má sa zato, že 3D okuliare mu boli odovzdané ako funkčné v stave spôsobilom na riadne užívanie.
  9. Každý divák je povinný odovzdať 3D okuliare po skončení predstavenia personálu kina v stave, v akom mu boli zapožičané. Personál kina skontroluje, či nedošlo k viditeľnému poškodeniu 3D okuliarov
  10. V prípade, že došlo k poškodeniu okuliarov, zodpovednosť návštevníka kina, ktorému boli tieto okuliare zapožičané sa posudzuje podľa všeobecných ustanovení § 420 a násl. Občianskeho zákonníka
  11. Divák, ktorý poškodil okuliare je povinný zaplatiť na mieste sankciu vo výške 50 €
  12. O poškodení 3D okuliarov bude s divákom spísaný Záznam o poškodení okuliarov. V prípade odmietnutia spísania Záznamu zo strany diváka, bude privolaná hliadka polície.