Materská škola Námestie Gy. Széchényiho 3 v Nových Zámkoch bola zriadená Okresným úradom Nové Zámky 15.5.1978, ako spoločné zariadenie DJ- MŠ Gogoľova ul. s výchovným jazykom slovenským. V prevádzke boli dve oddelenia jaslí a štyri triedy MŠ. Jasle zrušili, teraz je v prevádzke šesť tried materskej školy. Deti sú v nich zaraďované podľa veku. Mesto Nové Zámky (zriaďovateľ) nám 1.1.2004 udelilo právnu subjektivitu.