Mestská polícia Nové Zámky bola zriadená rozhodnutím prvého mestského zastupiteľstva mesta Nové Zámky dňa 10. decembra 1990 a riadi sa Zákonom Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. z 3. decembra 1991 o obecnej polícii.

Mestská polícia Nové Zámky (ďalej len MsP) používa od roku 2004 rovnošatu určenú Zákonom č. 564/1991 Zb., § 22.

MsP má 4 služobné motorové vozidlá, ktoré sú označené v súlade so zákonom č. 564/1991 § 22a, ods.1.

MsP má zriadené motocyklové hliadky a na tieto účely používa 2 služobné motocykle – skútre.

MsP je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.

Na začiatku svojho pôsobenia sídlila v budove Mestského úradu na Hlavnom námestí 10 v Nových Zámkoch, odkiaľ sa v r. 1993 presťahovala do budovy na Kasárenskej ul. Keďže neustále narastal počet príslušníkov, a ani hygienické podmienky v tejto budove neboli vyhovujúce, presťahovali sme sa v r. 2004 do budovy na Školskej ul. 14, kde sídlime doteraz.