Praktický lekár pre deti a dorast, telovýchovné lekárstvo