História školy

Naša škola vznikla v roku 1984. Od svojho vzniku prešla významnými obdobiami rozvoja. Niekoľkokrát zmenila názov a zriaďovateľa, vždy však kládla dôraz na kvalitnú prípravu mladých ľudí s cieľom ich ľahšieho uplatnenia sa na domácom i medzinárodnom trhu práce. Históriu a vývoj školy charakterizujú 3 významné obdobia.

Prvé obdobie je obdobie vzniku a začiatku fungovania školy. Škola nebola vyprofilovaná, zabezpečovala výuku v rôznych študijných a učebných odboroch, ako napríklad strojárske, elektrotechnické či predavačské. Nemala ani vlastné priestory.

Pre druhé obdobie je charakteristický dynamický vývoj, vybudovanie nových priestorov, dokončenie novostavby na Slovenskej ulici a profilácia školy. Postupne škola získala významné postavenie v našom meste. Pedagogický zbor i skupina nadšených odborných pracovníkov školy dokázali za pomerne krátke obdobie vybudovať kvalitnú strednú školu regionálneho významu so študijnými a učebnými odbormi v oblasti obchodu, podnikania, spoločného stravovania, cestovného ruchu a hotelierstva. V rámci jednej školy v harmonickej symbióze pod jednou strechou existovali 3 príbuzné vzdelávacie inštitúcie – SOU obchodu a spoločného stravovania, DOŠ so zameraním na obchod a podnikanie a Hotelová akadémia.

Tretie obdobie je obdobím experimentálneho overovania nových študijných a učebných odborov veľkej školskej reformy a budovania pilotného centra odborného a celoživotného vzdelávania. Hneď na začiatku tretieho obdobia spojením dvoch organických zložiek – SOU obchodu a spol. stravovania a Hotelovej akadémie vznikla ZSŠHSO, ktorá v regióne NSK patrila medzi najväčšie SOŠ.

Škola je vyprofilovaná, má pevné a rozhodujúce miesto vo vzdelávacej sústave nielen v našom regióne, ale aj za hranicami NSK. Máme bohaté medzinárodné skúsenosti, dobré meno v zahraničí, naši žiaci získavajú cenné certifikáty platné vo všetkých členských štátoch EU.

Škola ponúka 8 študijných a učebných odborov, ktoré sú určené pre absolventov základných škôl (hotelová akadémia, pracovník marketingu, obchodný pracovník, predavač, kuchár, čašník), absolventi 3-ročných učebných odborov môžu pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu končiacom maturitou.

Teoretické vyučovanie sa uskutočňuje vo dvoch budovách – na Zdravotníckej ulici a na Slovenskej ulici. Odborný výcvik sa zabezpečuje vo vlastných prevádzkach v stredisku MLADOSŤ a v prevádzkach firiem a organizácií zaoberajúcich sa obchodnou činnosťou alebo službami v cestovnom ruchu.

Škola je vybavená najmodernejšou výpočtovou technikou, k dispozícii je 9 učební vybavených počítačmi s pripojením na internet. Na škole sú aj ďalšie odborné učebne na technológiu prípravy pokrmov, stolovania, techniky administratívy a multimediálne jazykové učebne.

Vďaka dobrému technickému vybaveniu a vysokej odbornej úrovni pedagogického zboru naši žiaci dosahujú výborné výsledky v barmanských, baristických, someliérskych a gastronomických súťažiach.