O škole.

Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, 940 01  Nové Zámky vznikla v roku 1966 pod názvom Učňovská škola.  Jej založenie bolo priamym dôsledkom potreby reprodukcie pracovných síl pre stavebníctvo v oblasti juhu Slovenska. V učňovskom stredisku bola zabezpečovaná odborná príprava učňov v učebných odboroch murár a tesár. Teoretické vyučovanie prebiehalo v učňovskej škole v Nových Zámkoch (na Jesenského ulici). V roku 1970 bola škola zaradená do siete odborných učilíšť a 1. septembra 1970 sa robil slávnostný výkop zakladania moderného účelového zariadenia na Nitrianskej ulici. Od tohto roka sa vyučuje v slovenskom i maďarskom jazyku a výučba sa rozširuje o ďalší odbor – maliar. Od 1. septembra 1972 začalo vyučovanie v nových priestoroch a aj prevažná časť odborného výcviku prebieha v novostavbe učilišťa (obrovské plochy obvodných múrov a priečok boli k dispozícii učňom pre získanie odborných vedomostí a praktických skúseností.) V roku 1976 začala výstavba športového areálu. Vďaka pracovníkom učilišťa a žiakom sa vytvoril krásny športový areál s krytou strelnicou, futbalovým ihriskom, tenisovými kurtmi, minigolfovým ihriskom a ďalšími objektmi, ale aj veľkým množstvom stromov a plochami zelene. V školskom roku 1979/80 bolo stanovené, že sa bude zabezpečovať komplexná výučba pre učebné odbory murár, tesár, strojný mechanik strojov a zariadení, strojný mechanik oceľových konštrukcií (SMOK), stavebný stolár a stavebná výroba.

Od roku 2007 sa začalo vyučovanie aj v 4 – ročných študijných odboroch operátor stavebnej výroby  a operátor drevárskej a nábytkárskej výroby. Obidva študijné odbory sa vyučujú s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy so zameraním na atletiku, futbal, hádzanú a volejbal. Na základe schválenia  MŠ sa od školského roku 2011/2012 otvoril prvý ročník študijného odboru grafický a priestorový dizajn a od školského roku 2012/2013 sa do povolených študijných odborov zaradilo aj staviteľstvo a mechanik hasičskej techniky.