Škola bola založená ako Štátna odborná škola pre ženské povolania v roku 1945. Po februári 1948 sa pretransformovala na Vyššiu sociálno-zdravotnú školu. Bola jedinou školou poskytujúcou v tomto regióne možnosť pre dievčatá, získať úplné stredné odborné vzdelanie. V roku 1951 prišlo k premenovaniu školy na Zdravotnícku školu a dnešný názov Stredná zdravotnícka škola je oficiálnym názvom od septembra 1960. Od roku 1966 sa každoročne otvára aj trieda s vyučovacím jazykom maďarským.

Počas celého obdobia pripravovala stredných zdravotníckych pracovníkov v odboroch:

  • ošetrovateľka
  • detská sestra
  • pôrodná asistentka
  • zdravotná sestra
  • všeobecná sestra
  • diplomovaná všeobecná sestra
  • diplomovaná operačná sestra
  • zdravotnícky asistent
  • masér
  • sanitár

Od roku 1991 má právnu subjektivitu. Jej zriaďovateľom je VÚC Nitriansky kraj.