Rozprávkovo vzniklo z dôvodu potreby zosúladenia rodinného a pracovného života zamestnaných rodičov. Ranné detstvo je rozhodujúce pre ďalší vývin a formovanie osobnosti dieťaťa. Je preto dôležité, aby toto obdobie dieťa prežilo v podnetnom a láskavom prostredí, ktoré spĺňa zákonom stanovené podmienky.

Nutnosť riešiť situáciu rodičov a starostlivosť o ich deti si v súčasnosti uvedomujú i odborníci a vláda prijatím zákona č. 513/2010 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2009 Z. z.

Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa si môže zárobkovo činný rodič uplatniť na každé dieťa do troch resp. šesť rokov veku, ak preukáže výdavky zaplatené poskytovateľovi starostlivosti za túto starostlivosť, najviac v sume 230 €.

Naša ponuka

Našou úlohou je spríjemniť a uľahčiť dieťaťu odlúčenie od rodičov, zaradenie sa do kolektívu. Predpokladom úspešnej adaptácie je spolupráca s rodičmi dieťaťa a v neposlednej miere vytvorenie priaznivých podmienok vplývajúcich na dieťa. Postupná adaptácia prebieha počas vopred dohodnutých dní a hodín, kedy maminka alebo otecko sprevádza dieťatko v Rozprávkove.

Každodenný pobyt

Tento pobyt je najvhodnejší pre rodičov, ktorí sa chcú vrátiť do zamestnania. Umiestnením dieťaťa do nášho zariadenia Vám náklady spojené s poskytovaním starostlivosti o Vaše dieťatko preplatí príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Stačí podať žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 230,- eur/ mesiac. Vaše reálne náklady vzniknú len vo výške poplatku za stravu. Tieto náklady sú porovnateľné s poplatkami v materskej škole, prinášajú Vám možnosť skoršieho návratu do zamestnania, časovú flexibilitu a nadštandartnú starostlivosť o Vaše dieťatko.

Jednodňový (občasný) pobyt

Jednodňový občasný pobyt zabezpečuje celodennú starostlivosť o dieťatko v rozsahu 8 hodín. Na požiadanie rodiča je možné zabezpečiť aj spánok dieťatka.

Hodinové pobyty

Hodinový pobyt zabezpečuje hodinovú starostlivosť o dieťa v rozmedzí určeným rodičom.