HISTÓRIA ŠKOLY
   Základný kameň budovy školy položili 15. júna 1924 na Námestí Gergelya Czuczora. Budova školy bola odovzdaná do užívania 28. októbra 1925. Vtedy začala svoju činnosť ľudová a meštianska škola s vyučovacím jazykom maďarským.
V rokoch 1946-1950 v budove pôsobila slovenská základná a meštianska škola. Vyučovanie v maďarskom jazyku sa obnovilo v školskom roku 1950-1951 vo forme osemročnej národnej školy, ktorej riaditeľom bol Géza Dubay a štvorročnej meštianskej školy na čele s riaditeľom Lajosom Pechom. Prvý školský rok na základnej škole sa začal v terajších priestoroch vo dvoch triedach. Výchovno-vyučovacej činnosti sa venoval 9-členný pedagogický zbor. Vďaka ich kvalitnej odbornej práci a bohatej mimoškolskej činnosti počet žiakov z roka na rok narastal.
1. septembra 1953 na žiadosť pedagógov a rodičov v budove otvorila svoje brány jedenásťročná škola. Riaditeľom novovytvorenej inštitúcie sa stal Ernő Bánó. Škola postupne rozrastala a zaradila sa medzi najväčšie jedenásťročné školy na Slovensku.
Významná zmena v živote školy nastala v šk. roku 1960-1961, keď sa vyššie triedy jedenásťročnej školy presťahovali do budovy gymnázia. Tým sa otvorila kapitola samostatnej deväťročnej, neskôr osemročnej a toho času opäť deväťročnej základnej školy. Vyučovanie v novej škole prebiehalo v 28 triedach s celkovým počtom žiakov 956. Riaditeľom novej inštitúcie sa stal József Dráfi.
V doterajšej histórii základnej školy riaditeľský post najdlhšie zastával László Száraz. Škola zohráva dôležitú úlohu v praktickej príprave budúcich pedagógov, nakoľko je od roku 1966 cvičnou školou Pedagogickej fakulty, dnešnej Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Za uplynulé polstoročie sa inštitúcia stala známou, uznávanou a úspešnou základnou školou s vyučovacím jazykom maďarským.
Dňa 15. marca 2000 škola prijala meno básnika, národného buditeľa Gergelya Czuczora.
Odo dňa 1. januára 2001 škola prešla na právnu subjektivitu.
Ďalší riaditelia: Károly Vas, István Timár, Irén Gátasi, Zoltán Péter.
Čestný názov
   Dňa 15.3.2000 sme oficiálne prijali čestný názov „Základná škola GERGELYA CZUCZORA s vyučovacím jazykom maďarským“ po významnom lyrikovi a epikovi maďarského romantizmu, jazykovedcovi, autorovi slovníkov a stredoškolskom profesorovi.