Škola, ktorej každá piaď vyžaruje láskavé slovo, múdrosť a dobro.

 1. Najväčšia dôvera rodičov mesta Nové Zámky a blízkeho okolia.
 2. Nevídaný stupeň informatizácie a internetizácie školy – 1 počítač na 2,6  žiaka (viac ako vo vyspelých štátoch EÚ), 21 interaktívnych tabúľ a 28 tried vybavených IKT.
 3. Rekonštrukcia budovy školy  v rámci projektu EEEE – európska energeticky efektívna edukácia – zateplenie obvodových múrov školy a osadenie plastových okien – tepelný komfort.
 4. Rekonštrukcia osvetlenia v triedach – svetelný komfort.
 5. Výstavba polyfunkčného športového stánku a rekonštrukcia atletickej dráhy a futbalového ihriska.
 6. Elektronizácia školskej knižnice, online katalóg kníh.
 7. Elektronizácia a revitalizácia školskej kuchyne, realizácie mliečneho programu.
 8. Vysoký hygienický štandard školy, čistota, dezinfekcia a intimita na WC.
 9. Učebne tretej generácie (plávajúca podlaha, nový školský nábytok, moderné zdroje poznávania).
 10. Realizácia projektu Comenius, partnerské vzťahy s Talianskom, Portugalskom, Poľskom a Tureckom, program interkulturality.
 11. Absolventi školy – úspešní žiaci na stredných školách.
 12. Vysoká úroveň vyučovania anglického jazyka a ďalších cudzích jazykov.
 13. Rekonštrukcia telocvične a jej premena na športový palác.
 14. Majsterka Slovenskej republiky v cezpoľnom behu – žiačka 9.A triedy Lucia Janečková.
 15. Monotematické chodby na úrovni múzeí ako ďalší zdroj poznania.
 16. Zabezpečovanie plaveckej gramotnosti žiakov organizovaním základného a zdokonaľovacieho výcviku od 1.ročníka ZŠ.
 17. Zloženie 10 piesní z autorskej dielne našich učiteľov, vrátane populárnej hymny školy.
 18. Vytvorenie školského kina.
 19. Hrdosť žiakov na školu, jej úspechy, krásu a podmienky na vzdelávanie i zábavu.
 20. 50 záujmových krúžkov.
 21. Vyprofilovanie školy, ktorá vo svojom vzdelávacom programe má 12 vlastných predmetov.
 22. Kvalitný kvalifikovaný pedagogický tím, fundovaní odborníci a zodpovední nepedagogickí zamestnanci.
 23. Spolupráca s MŠ na Nábrežnej, Šoltésovej, Bitúnkovej, Ďorockej, P.Blahu a Széchenyiho ul. v Nových Zámkoch.
 24. Vybudovanie relaxačnej zóny školy „Oko poteší, dušu uteší“ v átriu školy.
 25. Antistresové zvonenie.
 26. Školský špeciálny pedagóg – starostlivosť o žiakov so zdravotným znevýhodnením.
 27. Sociálny pedagóg – prevencia sociálnopatologických javov.
 28. Nácvik a predstavenie prvého školského muzikálu na území mesta „Škola je kamarát“.
 29. Vybudovanie nových vzťahov s rodičmi, ktorých vedúcimi princípmi sú vzájomná úcta, spolupráca a partnerstvo. Škola si vie priznať aj svoje omyly a chyby a napraviť ich.
 30. Škola s certifikátom, ktorý ju zaraďuje do národnej siete škôl podporujúcich zdravie v Slovenskej republike.