Centrum voľného času Pyramída v súlade so zákonom č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov, vyhláškou MŠ SR č. 388/2007 Z. z. o centrách voľného času, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy SR č. 291/1994 Z. z. vytvára podmienky na neformálne vzdelávanie organizuje a zabezpečuje výchovno – vzdelávaciu činnosť prostredníctvom rozvoja záujmov detí a mládeže do 26 rokov.

Činnosť CVČ vychádza v školskom roku z Pedagogicko – organizačných pokynov pre školy, školské zariadenia, orgány štátnej správy v školstve orgány územnej samosprávy.

V súlade s nimi vytvára podmienky, organizuje a zabezpečuje výchovno – vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin.