Budova materskej školy sa nachádza v príjemnom prostredí, na sídlisku Juh v blízkosti centra mesta. Okolo materskej školy je veľký dvor v ktorom sú vysadené stromy, kríky, kvety, s malým jazierkom, rybkami a farebnými vodnými rastlinami. Veľký dôraz kladieme na exteriér materskej školy, pokladáme za dôležité, aby deti vyrastali v peknom prírodnom prostredí. Popri okrasných kvetín a liečivých rastlín sa na dvore nachádzajú aj drevené preliezačky, hojdačky, lavičky, ktoré slúžia pre zábavu detí. Naše školské zariadenie bolo založené v roku 1991, o rok budeme oslavovať 25. výročie založenia tejto inštitúcie. Máme 7 tried, v tomto školskom roku našu materskú školu navštevuje 168 detí vo veku od 3 do 6 rokov, vrátane detí s odkladom povinnej školskej dochádzky. Náš pedagogický kolektív tvorí 15 kvalifikovaných predškolských pedagógov, 10 nepedagogických zamestnancov a pôsobia tu aj externí učitelia pre výučbu anglického jazyka, baletu, pohybovej aktivity a výtvarnej výchovy. O správnu výslovnosť detí sa stará naša logopedička.

 

V rámci krúžkovej činnosti pôsobia u nás dve detské folklórne skupiny Árgyélus a Margarétka, ktoré úspešne reprezentujú našu materskú školu na rôznych podujatiach usporiadané mestom a inými inštitúciami.

 

Medzi naše priority patria aj mimoškolské aktivity pre deti a pre rodičov. Každoročne organizujeme tvorivé dielne k rôznym sviatkom, majáles, juniáles, školské výlety a pre rodičov tradičný reprezentačný ples.

 

Pokladáme za veľmi dôležité zosúladiť výchovu rodinnú a predprimárnu, preto sme vytvorili interný program s názvom „Rodinná materská škola – Családi óvoda“. Našim cieľom je vytvoriť radostnú, citovo bohatú materskú školu, kde je dieťa stredobodom pozornosti a v ktorom získava samostatnosť, zdravé sebavedomie a sebarealizáciu. Nakoľko umenie hrá dôležitú úlohu v živote detí, vytvorili sme ďalší interný program – Výchovu s umením- Program a művészetek eszközeivel, ktorý spájame s návštevami divadla,

galérií a múzea. Cez umenie posilňujeme kreatívne myslenie, otvárame cestu k predstavivosti a k tvorivosti.

Naša materská škola je dvojjazyčná, máme 3 triedy s vyučovacím jazykom slovenským a 4 triedy s vyučovacím jazykom maďarským.

 

Deti a rodičia vzájomne spoznávajú kultúru, zvyky a tradície oboch národov. Našou srdcovou záležitosťou je folklór, ľudové tradície, ktorými obohacujeme emocionálny rozvoj osobnosti dieťaťa. Pre tieto účely sme vypracovali Školský vzdelávací program Len z čistého prameňa- Csak tiszta forrásból. Cieľom tohto programu je, aby si dieťa prenieslo tradíciu predkov, z detstva k dospelosti a do svojej rodiny.

 

Veríme a vyznávame, že každé dieťa sa dá vychovávať a rozvíjať s prihliadnutím na jeho schopnosti.

 

Nezabúdajme, že bez šťastného detstva nie je šťastná dospelosť!