Materská škola Stonožka sídli na Nábrežnej ul. 39 v Nových Zámkoch. Škola vznikla v roku 1980. Nachádza sa v účelovej budove pavilónového typu. Sme päťtriedna materská škola. V priestoroch školy sú umiestnené mestské jasle pre deti od jedného roku.

Triedy sú homogénne, každá je označená logom.

Sme školou rodinného typu. Organizujeme rôzne formálne a neformálne stretnutia pre rodičov.

Interiér školy prechádza postupnou modernizáciou. Všetky triedy sú vybavené PC, notebookmi, tabletmi, štyri triedy interaktívnou tabuľou s edukačnými programami pre deti.

Rozľahlý a udržiavaný exteriér má množstvo zelene, drevenné lezecké steny, šmýkalky, umelo vytvorený kopec, dopravné ihrisko s dopravnými značkami a bicyklami.

Každá trieda má terasu a vlastné pieskovisko.

Ponúkame:

 • kvalifikovaný, tvorivý a ústretový personál
 • pozitívnu klímu na škole
 • kvalitné výchovno vzdelávacie služby postavené na dobrej spolupráci rodiny a školy
 • oboznamovanie s anglickým jazykom
 • tanec “ Zumba“ pre všetky vekové kategórie
 • základy plávania,korčuľovania,lyžovania
 • bábkové a hudobné predstavenia
 • rozvoj počítačovej gramotnosti
 • rozvoj environmentálneho cítenia
 • kvalitnú zaškolenosť detí na vstup do ZŠ
 • výchovu k dopravnej disciplíne
 • rozvoj predčitateľskej  a jazykovej gramotnosti
 • rozvoj multikultúrnej a regionálnej výchovy / na škole pracuje folklórny súbor Púčik/
 • vhodné podmienky na bezproblémovú adaptáciu detí v spolupráci s rodinou
 • získavanie návykov súvisiacich so zdravým životným štýlom / zeleninové a ovocné šaláty, pitný režim prostredníctvom vody a nesladeného čaju, zaraďovanie ovsených vločiek, ciceru,sóje,celozrnného pečiva, syra tofu, bryndze a pod./
 • účasť detí na výtvarných a recitačných súťažiach
 • účasť detí s tanečnými a hudobnými vystúpeniami na akciách organizovaných MsÚ, Maticou slovenskou
 • atraktívna ponuka mimoškolských akcií pre rodičov / tvorivé dielne, opekanie a posedenie pri guláši, šarkaniáda, vianočné besiedky, karnevaly, Deň matiek, Deň otcov, olympijský deň, školské výlety a pod./