Súkromná spojená škola , Pod kopcom 75, Nové Zámky s organizačnými zložkami: Súkromná špeciálna základná škola a Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom

vznikla 1.5.2011 zlúčením Súkromnej špeciálnej základnej školy a Súkromnej základnej školy pre žiakov s autizmom.  Zriaďovateľom školy je fyzická osoba Mgr. Anita Nagyová.

Naša škola  zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie pre žiakov s mentálnym postihnutím, pre žiakov s viacnásobným postihnutím a pre žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím i bez mentálneho postihnutia.

Vyučovanie prebieha blokovou výukou, resp. je členené na kratšie časové úseky  s individuálnym prístupom ku každému žiakovi. V každej triede pracujú dvaja pedagogickí zamestnanci – 1 triedny učiteľ /špeciálny pedagóg/, ktorému pomáha ďalší učiteľ  resp. asistent učiteľa.

Žiaci dochádzajú do školy nielen z Nových Zámkov, ale z celého Nitrianskeho kraja.

Vyškolený tím pedagógov školy je zábezpekou pri plnení našich cieľov a poskytovania kvalitného vzdelávania žiakov. Úzko spolupracujeme s Domovom  sociálnych služieb (DSS) pre deti a dospelých s denným a týždenným pobytom v Nových Zámkoch, Centrom pre autistov pre deti a dospelých a s ďalšími inštitúciami v meste pre zabezpečenie komplexnej a dlhodobej starostlivosti o našich žiakov.

ČO POSKYTUJEME?

·         Výchovu a vzdelávanie podľa učebných osnov MŠ SR

·         Individuálny prístup k žiakom

·         Poradenskú a konzultačnú činnosť

·         Špeciálno-pedagogickú a psychologickú diagnostiku

·         Odbornú pomoc pri tvorbe IVP

·         Činnosť v záujmových útvaroch

·         Voľnočasové aktivity

·         Terapie zohľadňujúce individualitu dieťaťa:

– muzikoterapia

– ergoterapia

– arteterapia

– hipoterapia

– snoozelen

·         Spolupráca s verejnými, súkromnými a mimovládnymi organizáciami

·         Zapožičiavanie odbornej literatúry

Máme vlastnú jedáleň, kuchynku, relaxačnú miestnosť, telocvičňu /stacionárne bicykle, posiľovacie zariadenia, trampolína, rebrina, suchý bazén, masážny rebrík, aktívny kruh…/, každý žiak má vlastnú skrinku na odkladanie vecí. Triedy sú vybavené novým nábytkom, modernými školskými lavicami a stoličkami, počítačovou zostavou, v každej triede je kútik na oddych.

Na pohybové aktivity majú žiaci k dispozícii školský dvor s trávnatou plochou, s drevenými preliezkami, hojdačkami, lavičkami na sedenie.

Naša škola je školou rodinného typu. Úzka spolupráca s rodičmi je pre nás samozrejmosťou. Rodičia majú možnosť spolupracovať pri vzdelávaní a výchove svojho dieťaťa a zapájať sa do všetkých činností a akcií, ktoré škola poriada. Rodičia našich žiakov majú možnosť stretávať sa v našom zariadení, aby si vzájomne vymieňali skúsenosti a rady. Priebežne poskytujeme poradenskú činnosť rodičom žiakov a zároveň aj terapeutickú podporu týmto žiakom.