Centrum pre deti vzniklo vo februári 2013  z dôvodu potreby zosúladenia rodinného a pracovného života zamestnaných rodičov. Ranné detstvo je rozhodujúce pre ďalší vývin a formovanie osobnosti dieťaťa. Je preto dôležité, aby toto obdobie dieťa prežilo v podnetnom a láskavom prostredí, ktoré spĺňa zákonom stanovené podmienky.

Hľadáte profesionálne opatrovateľské centrum? Nemá sa vám kto postarať o vaše dieťa?

Hodinová starostlivosť o vaše deti už aj v Nových Zámkoch –

kým si nakúpite, zacvičíte si, navštívite lekára, či niečo vybavíte, o Vaše dieťatko bude profesionálne postarané.
Sme súkromné zariadenie rodinného typu, ktoré sa nachádza v príjemnom a v tichom prostredí, kde sa s láskou a so záujmom postaráme o vaše deti vo veku od 2 rokov do 6 rokov.

Zameriavame sa na výchovno-vzdelávaciu činnosť so začleňovaním anglického jazyka. Dôraz kladieme najmä na individuálny prístup a na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa:  podnecujeme rozvoj vedomostí, zručností, samoobslužných i spoločenských návykov a tiež aj na pozitívne mravné zásady. Snažíme sa deti viesť ku kamarátskym vzťahom, k ohľaduplnosti, a k vzájomnému porozumeniu.
Centrum pre deti Včielka poskytuje svoje služby počas pracovných dní od 06:30 hod. do 17:30 hod., po dohode však aj počas víkendov a v čase mimo prevádzkových hodín.
V rámci našich služieb ponúkame pravidelné záujmové aktivity pre deti a organizujeme aj rôzne aktivity a podujatia.

Nutnosť riešiť situáciu rodičov a starostlivosť o ich deti si v súčasnosti uvedomujú i odborníci a vláda prijatím zákona č. 513/2010 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2009 Z. z.

Tento zákon taktiež upravuje podmienky nároku na príspevok na starostlivosť o dieťa  a možnosť vykonávania zárobkovej činnosti rodičov v období starostlivosti o dieťa od narodenia do troch rokov veku dieťaťa, resp. do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.