Brány školy sa otvorili 1. septembra 1966. Už v prvých rokoch bola považovaná za inštitúciu s modernými vyučovacími metódami a humánnym prístupom k žiakom. V osemdesiatych rokoch, keď sa spomedzi cudzích jazykov všeobecne vyučovala hlavne ruština, sa naša škola etablovala v povedomí verejnosti ako škola so zameraním na cudzie jazyky. Bola jednou z mála tých, kde prebiehalo vyučovanie ruského a nemeckého jazyka, a postupne pribúdali angličtina a francúzština.

Do roku 1986 pri našej škole úspešne fungovalo školské športové stredisko so zameraním na atletiku, ktoré bolo prenesené na novootvorenú ZŠ.

V roku 1992 vďaka splneniu všetkých odborných podmienok bola naša škola zaradená medzi štyri základné školy na Slovensku s experimentálnym vyučovaním nemeckého jazyka od prvého ročníka na základe povolenia Ministerstva školstva SR zo dňa 4. júna 1992 pod číslom 53/92 – 13. Počas realizácie tohto experimentu sme spolupracovali s jeho odborným garantom – Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie v zastúpení PhDr. Evou Farkašovou.
Po ukončení experimentu a overení jeho výsledkov MŠ SR experimentálny učebný variant povolilo ako riadny učebný plán s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov od 1. ročníka s platnosťou od 1. septembra 2001.

V 80-tych rokoch sme udržiavali živé družobné kontakty so základnou školou v Naumburgu v Nemecku formou osobnej korešpondencie žiakov a učiteľov a výmennými letnými pobytmi. V súčasnosti rozvíjame partnerské vzťahy so školou v Haslau an der Donau v Rakúsku.

Vďaka vysokej úrovni vyučovania nemeckého jazyka sa naši žiaci umiestňovali na popredných miestach v olympiáde nemeckého jazyka v okresných a krajských kolách. Môžeme sa pochváliť i tým, že hlavne vďaka absolventom ZŠ na Hradnej ul. v Nových Zámkoch bolo otvorené štúdium pre skupinu študentov na Gymnáziu v Nových Zámkoch s možnosťou získania Sprachdiplomu. Rodičia žiakov našej školy v súčasnosti prejavujú záujem hlavne o výučbu anglického jazyka.

Certifikátom Ministerstva školstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 25. augusta 2000 bolo potvrdené prijatie školy do národnej siete Škôl podporujúcich zdravie. Tomuto úspechu predchádzalo niekoľkoročné úsilie pedagógov a ďalších dobrovoľných spolupracovníkov. Pracovalo sa a naďalej sa pracuje podľa cieľavedome pripraveného projektu. Pozitívne výsledky prvej fázy realizácie projektu sú toho dôkazom.

1. januára 2001 získala škola právnu subjektivitu.

ZŠ na Hradnej ul. v Nových Zámkoch je považovaná za spoľahlivú vzdelávaciu inštitúciu a mnoho rodičov s dôverou privádza svoje deti práve sem.
Poskytujeme základné vzdelanie na veľmi dobrej úrovni, na ktorom môžu žiaci úspešne stavať v ďalšom štúdiu.

Pozitívom školy je vysoká odbornosť a kvalifikovanosť jej pedagogických pracovníkov a ich humánny prístup ku žiakom s ambíciou byť školou rodinného typu. Rozvíjame tradíciu kvalitného vyučovania cudzích jazykov. Od prvého ročníka majú naši žiaci možnosť učiť sa nemecký alebo anglický jazyk hravou a prístupnou formou. Na škole máme kvalifikovaných pedagógov aj pre výučbu francúzskeho a ruského jazyka.
V popoludňajších hodinách sa deti stretávajú v záujmových krúžkoch rôzneho zamerania. Ich zoznam môžete nájsť v rubrike krúžková činnosť.

Žiaci sa učia v pekne upravenom prostredí, ktoré pozitívne pôsobí na ich rozvoj. V areáli školy sa nachádza športové ihrisko s atletickou dráhou, sad s relaxačným zákutím uprostred starostlivo udržiavanej zelene. Sme držiteľmi certifikátu „Škola podporujúca zdravie“, ktorý sme získali od Ministerstva školstva SR.

Naším prvoradým cieľom je plniť odkaz učiteľa národov Jána Amosa Komenského – vzdelávať a vychovávať hrou. A tento odkaz budeme v našej každodennej práci s deťmi uplatňovať.